028-39955586 support@globalnsc.com
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ
Tiếng Việt | English

Download
 

- Để sử dụng G-Smart vui lòng truy cập tại Website: https://g-smart.globalnsc.com
- Để sử dụng Giám sát mạng dạng SaaS có thể yêu cầu tạo tài khoản trực tiếp miễn phí trong 15 ngày (đầy đủ các tính năng) tại Website: http://www.giamsatmang.vn
- Để sử dụng Netmon Appliance vui lòng liên hệ GlobalNSC.

Tài liệu:
- Hướng dẫn sử dụng G-Smart (PDF).
- Brochure Netmon Appliance (PDF).
- Hướng dẫn sử dụng Giám sát mạng SaaS (PDF).

 
   
Liên Hệ
 
Kinh Doanh 028-3990 3418
Hỗ Trợ 028-3995 5586
Email info@globalnsc.com