028-39955586 support@globalnsc.com
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ
Tiếng Việt | English

Leased-Line
 

Công ty GlobalNSC là Đại lý cung cấp các dịch vụ kênh thuê riêng (Leased-Line) của VNPT, nhà cung cấp dịch vụ Internet và kênh thuê riêng lớn của Việt Nam. Dịch vụ kênh thuê riêng là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn dùng riêng để kết nối từ khách hàng ra Internet hoặc kết nối giữa các Văn phòng với nhau.

Chúng tôi là đại lý kênh thuê riêng của VNPT cho 3 dịch vụ sau:
- Internet Leased-Line.
- VPN/MPLS (Kết nối các văn phòng của Công ty với nhau).
- IPLC.

 
   
Liên Hệ
 
Kinh Doanh 028-3990 3418
Hỗ Trợ 028-3995 5586
Email info@globalnsc.com